DivulgaMAT
Inicio - DivulgaMAT Facebook - DivulgaMAT Twitter - DivulgaMAT
     Novedades editoriales
     Eventos
     Noticias
     Sugerencias
     Concursos Literarios RSME-ANAYA
     Exposiciones de la RSME
     Enlaces de interés
     Agradecimientos
     Quiénes somos
     Archivos
Català: Concurs de Relats
PDF Imprimir Correo electrónico

CONCURS DE RELATS CURTS RSME-ANAYA 2011
(VII Concurs de Relats Curts DivulgaMAT)

Logo RSME Logo Anaya

Logo Nivola Logo Proyecto Sur

Image

OBJECTIU del CONCURS

El concursant presentarà un relat curt, de tema lliure, relacionat amb les matemàtiques (en la forma que l'autor considere oportuna). El relat haurà de ser original i inèdit i no podrà haver estat premiat en cap altre concurs, ni podrà ser presentat a cap altre concurs mentre aquest estiga obert.

PREMIS

S'estableix un Primer Premi dotat amb 1000 Euros i dos Accèssit dotats amb lots de 15 llibres.

CONCURSANTS

Hi podrà participar qualsevol persona, sense distinció d'edat o nacionalitat. Les narracions podran estar redactades en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat. Cada concursant podrà enviar el nombre d'originals que desitge.

TERMINIS D'ENTREGA i RESOLUCIÓ del CONCURS

Els treballs hauran de remetre's a:

Raúl Ibáñez Torres (Comisión de Divulgación de la RSME)
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencia y Tecnología
Universidad del País Vasco
Apt. 644, 48080 Bilbao

Abans del 31 de gener de l'any 2012.

El relat es presentarà en format DINA4, mecanografiat o confeccionat amb ordinador a doble espai i per una sola cara.

Els relats es presentaran necessàriament amb un pseudònim. S'adjuntarà un sobre tancat, en l'exterior del qual constarà el títol del relat i el pseudònim. A l'interior del dit sobre han de constar les dades següents: títol del relat, nom i cognoms, adreça, data de naixement, e-mail i telèfon de contacte del concursant.

El 8 de febrer del 2012 es publicarà un llistat de les narracions escolars rebudes, i s'obrirà un termini de 7 dies perquè qui no aparega en les mateixes puga realitzar la convenient reclamació.

En cas de resultar guanyadors, els participants seran invitats als actes que s'organitzen d'entrega de premis.

JURAT

La Real Sociedad Matemática Española designarà un jurat compost per professors i professionals de diferents especialitats, i el seva decisió serà inapel·lable.

Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat. En cap cas el concurs podrà quedar desert.

La decisió del concurs es farà pública abans del 7 de maig del 2012, mitjançant el portal DivulgaMAT (www.divulgamat.net) i el portal de la RSME (www.rsme.es).

Els originals presentats no seran tornats, podent-se destruir o conservar segons s'estime convenient.

EDICIÓ I PUBLICACIÓ

La Real Sociedad Matemática Española es reserva el dret de publicació, si ho estima oportú, del primer premi i dels accèssit, així com de quantes narracions, s'hagen presentat a concurs i el jurat estime convenient.

La dita publicació es podrà realitzar en forma de llibre en qualsevol format i qualitat pel Grupo Anaya S.A., en exclusiva, en qualsevol de les seves col·leccions, en qualsevol idioma, especialment en tots els oficials d'Espanya, siga en un sol idioma o en diversos, podent realitzar-se les traduccions que s'estime, i podent publicar una edició en cada idioma que estime, o edicions en diversos idiomes, amb la més àmplia llibertat quant a traducció de texts, podent publicar-se simultàniament en l'idioma original i traduir-se a altre o altres o de qualsevol altra forma, de fins a 20.000 exemplars cada edició, amb les reimpressions que estime convenients fins a completar el màxim indicat, amb plena llibertat quant a comercialització, promoció, venda i edició en tot el món, durant un termini de deu anys a comptar de l'últim dia possible de la comunicació de la fallada de jurat. La publicació es podrà realitzar amb el nom de l'autor o amb el seu pseudònim, o ambdós a elecció de l'editor.

A l'efecte de publicitat i promoció de l'edició i publicació en qualsevol modalitat d'explotació permesa per aquest contracte, Grupo Anaya, S.A. podrà utilitzar per a la mateixa el nom i la imatge dels autors de la narracions, així com les dades de les narracions i dels autors als efectes que li siguen necessaris per al desenvolupament de la seva labor editorial.

Els autors de les relats curts garanteixen l'ús pacífic de les obres cedides, així com que no perjudiquen ni lesionen dret algun de tercers. Als autors de les relats publicades li'ls enviaran 3 exemplars de la publicació resultant.

S'entenen cedits quants drets de propietat intel·lectual i industrial són necessaris per al compliment i desenvolupament de les presents bases.

Els beneficis resultants de l'explotació de la publicació s'invertiran en l'organització i premis del següent concurs.

ACCEPTACIÓ de les BASES

La participació en el concurs porta implícita l'acceptació expressa de totes les condicions d'aquestes bases, inclosa l'edició i publicació,  així com les decisions i la decisió del jurat, i tot sense necessitat de nous requisits.

DADES de CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal voluntàriament enviades al concurs podran ser tractades als fitxers automatitzats propietat de:

- la Real Sociedad Matemática Española amb domicili en Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Matemáticas,  despatx 525, Av. Complutense, s/n, 28040, Madrid,

- GRUPO Anaya S.A., (societat unipersonal) amb domicili en C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15, 28027 - Madrid,

De forma confidencial i amb l'exclusiva finalitat de complir amb tots els requisits de participació, control, desenvolupament de publicació en la forma indicada i seguiment d'aquest concurs, sense que puguen, en cap cas, aplicar-los o utilitzar-los amb una finalitat diferent, no es comunicaran a terceres persones, i adoptaran, sobre les dades de caràcter personal les obligacions i mesures de seguretat a què es refereix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, així com el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, complint igualment amb les especificacions contingudes en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI).

Els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran exercir-se d'acord amb el que preveu la Llei 15/1999 i el seu Reglament per correu certificat incloent còpia del DNI, acompanyant, a més, en el cas de menors, còpia del DNI del pare, mare o tutor/a a les adreces anteriorment indicades.

INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació addicional, es pot contactar amb Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla o consultar la pàgina en Internet www.divulgamat.net

 

© Real Sociedad Matemática Española. Aviso legal. Desarrollo web