DivulgaMAT
Inicio - DivulgaMAT Facebook - DivulgaMAT Twitter - DivulgaMAT
     Novedades editoriales
     Eventos
     Noticias
     Sugerencias
     Concursos Literarios RSME-ANAYA
     Exposiciones de la RSME
     Enlaces de interés
     Agradecimientos
     Quiénes somos
     Archivos
Galego: Concurso de Relatos
PDF Imprimir Correo electrónico

CONCURSO DE RELATOS CURTOS RSME-ANAYA 2011
(VII Concurso de Relatos Curtos DivulgaMAT)

Logo RSME Logo Anaya

Logo Nivola Logo Proyecto Sur

Image

OBXECTIVO do CONCURSO

O concursante presentará un relato curto, de tema libre, relacionado coas matemáticas (na forma que o autor considere oportuna). O relato deberá ser orixinal e inédito e non poderá ter sido premiado en ningún outro concurso, nin poderá ser presentado a ningún outro concurso mentres este permaneza aberto.

PREMIOS

Establécese un Primeiro Premio dotado con 1000 Euros e dous Accésit dotados de lotes de 15 libros.

CONCURSANTES

Poderá participar calquera persoa sen distinción de idade ou nacionalidade. Os relatos poderán vir redactados en calquera das linguas oficiais do Estado. Cada concursante poderá enviar o número de orixinais que desexe.

PRAZOS DE ENTREGA e FALLO do CONCURSO

Os traballos deberán remitirse a:

Raúl Ibáñez Torres ( Comisión de Divulgación de la RSME)
Departamento de Matemáticas,  Facultad de Ciencia y Tecnología
Universidad del País Vasco
Apdo. 644, 48080 Bilbao

antes do 31 de xaneiro do ano 2012.

O relato presentarase en formato DIN-A4, mecanografados ou confeccionados a ordenador a dobre espazo e por unha  soa cara.

Os relatos presentaranse necesariamente  cun pseudónimo.  Adxuntarase un sobre pechado, en cuxo exterior constará o título do relato e o pseudónimo. no interior de  devandito sobre deben constar os seguintes datos: título do relato, nome e apelidos, enderezo, data de nacemento, e-mail e teléfono de contacto do concursante.

O 8 de  febreiro de 2012 publicarase un listado de narracións escolares recibidas, e abrirase un prazo de 7 días para que quen non apareza nas mesmas  poida realizar a conveniente reclamación.

En caso de resultar gañadores, os participantes serán convidados aos actos que se organicen de entrega de premios.

XURADO

A Real Sociedade Matemática Española designará un xurado composto por profesores e profesionais de distintas especialidades, e o seu fallo será inapelábel.

Todas as incidencias non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado. En ningún caso o concurso poderá quedar deserto.

O fallo do concurso farase público antes do 7 de maio do 2012, mediante a través do portal DivulgaMAT (www.divulgamat.net) e do portal da RSME (www.rsme.é).

Os orixinais presentados non serán devoltos, podéndose destruír ou conservar segundo se estime conveniente.

EDICIÓN e PUBLICACIÓN

A Real Sociedade Matemática Española resérvase o dereito de publicación, se o estima oportuno, do primeiro premio e dos accésit, así como de cantas narracións, se presentasen a concurso e o xurado estime conveniente.

Dita publicación poderase realizar en forma de libro en calquera formato e calidade por Grupo Anaya S.A., en exclusiva, en calquera das súas coleccións, en calquera idioma, especialmente en todos os oficiais de España, sexa nun só idioma ou en varios,  podendo realizarse as traducións que se estime, e podendo publicar unha edición en cada idioma que estime, ou edicións en varios idiomas, coa  máis ampla liberdade en canto a tradución de textos, podendo publicarse  no idioma orixinal e traducirse a outros ou outros ou de calquera outra forma, de até 20.000 exemplares cada edición, coas reimpresións que teña convenientes até completar o máximo indicado, con plena liberdade  en canto a comercialización, promoción, venda e edición e en todo o mundo, durante un prazo de dez anos a contar desde o último día posíbel da comunicación do fallo de xurado. A publicación poderase realizar co nome do autor ou co seu pseudónimo, ou con ambas a elección do editor.

A efectos de publicidade e promoción da edición e publicación en calquera modalidade de explotación permitida por este contrato Grupo Anaya, S.A. poderá utilizar para a mesma o nome e a imaxe dos autores da narracións, así como os  datos das narracións e dos autores a efectos que lle sexan necesarios para o desenvolvemento do seu labor editorial.

Os autores des relatos curtos garanten o uso pacífico das obras cedidas,  así como que non prexudican nin lesionan dereito algún de terceiros.  Aos autores des relatos publicados enviaránselles 3 exemplares da publicación resultante.

Enténdense cedidos cantos dereitos de propiedade intelectual e industrial son necesarios para o cumprimento e  desenvolvemento das presentes bases.

Os beneficios resultantes da explotación da publicación  investiranse na organización e premios do seguinte concurso.

ACEPTACIÓN da BASES

A participación no concurso leva implícita a aceptación expresa de todas condicións destas bases, incluída a edición e publicación, así como as decisións e o fallo do xurado, e todo isto sen necesidade de novos  requisitos.

DATOS de CARÁCTER PERSOAL

Os  datos de carácter persoal voluntariamente enviados ao concurso poderán ser tratados nos arquivos automatizados propiedade de:

- la Real Sociedad Matemática Española con  domicilio en Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Matemáticas, despacho 525, Avda. Complutense, s/n, 28040, Madrid,

- GRUPO Anaya S.A., (sociedad unipersonal) con domicilio en C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15 28027 - Madrid,

de forma confidencial e coa exclusiva finalidade de cumprir con todos os  requisitos de participación,  control, desenrolo, publicación na forma indicada e seguimento deste concurso, sen que  poidan, en ningún caso, aplicalos ou utilizalos  cun fin distinto, non os comunicarán a terceiras persoas, e adoptarán, sobre os  datos de carácter persoal as obrigas e medidas de  seguridade a que se refire a Lei 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de  Datos de carácter Persoal, así como o seu Regulamento aprobado polo Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, cumprindo igualmente coas especificacións contidas na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI).

Os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación poderán exercerse de acordo  co previsto na Lei 15/1999 e o seu Regulamento por correo certificado incluíndo copia do DNI, acompañando, ademais, no caso de menores, copia do DNI do pai,  nai ou titor/a  nos domicilios anteriormente indicados.

INFORMACIÓN

Para calquera información adicional, pódese contactar con Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla ou consultar a páxina en Internet www.divulgamat.net

 

© Real Sociedad Matemática Española. Aviso legal. Desarrollo web